Bussijuhi täienduskoolitus BJ/TK

Narva Autom MTÜ

BJTK õppekava kinnitatud 15.12.2021 a.

Õppekava nimetus: Bussijuhi täiendkoolitus
Õppekava kood: BJTK
Õppekava rühm: transporditeenused
Õppe kogumaht: 35 õppetundi
Õppekava
eesmärgid:
bussijuhi tööks vajalikute teadmiste ja oskuste täpsustamine
ja värskendamine keskendudes eelkõige töö- ja
liiklusohutusele tervishoiule ning keskkonnamõju
vähendamisele;
– ülevaade bussijuhi õigustest ja kohustustest, töökorraldusest
ja ohutu töökeskkonnast;
Täiendkoolitusel
osalemiseks
esitavad
dokumendid:
1) juhiluba
2) isiku tõendav dokument
3) pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje
Õppekava
koostamise alus:
1. Autoveoseadus, jõustunud 01.06.2018 a.
2. Täiskasvanu koolituse seadus, jõustunud 01.07.2015 a.
3. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad,
nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava
koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning
pädevustunnistuse vorm, 15.06.2018 a.
4. Täiendkoolituse standart. Määrus jõustunud 07.11.2016 a.
Õppekeel Vene keel
Õppekeskkond Teoreetiline õpe toimub õppeklassis, e-tunnid toimuvad e-keskkonnas
Lõpetamise
tingimused
Bussijuhi täiendkoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste töö eksamiga,
mis koosneb 25-st teoreetiliste teadmiste küsimusest. Teoreetiliste
teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab
õigesti vähemalt 70-nele protsendile küsimustest ehk kui vastab õigesti
vähemalt 18 küsimusele.
Lõpetamisel
väljastavad
dokumendid
Narva Autom MTÜ väljastab bussijuhi täiendkoolituse tunnistust.
Narva Autom MTÜ esitab Maanteeameti veebikeskkonnas hiljemalt üks
päev pärast eksami toimumist õppekava läbinud ja eksami sooritanud
eksamiprotokolli.
Pädevustunnistus väljastatakse Maanteeameti büroos.
Õppekava teemad
ja lektorid
Jelena Mikk Transpordi taristu ja ökonoomika, logistika alused 8 tundi
(6 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)
Ruslan Sergeev  Liiklusohutus. Säästlik sõit ja keskkonna mõju vähendamine, 9 tundi
(7 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)
Jelena Mikk Bussijuhi tööohustus, töökeskkond, töötervishoid, bussijuhi õigused ja
kohustused, 9 tundi
(7 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)
Jelena Mikk
Valeri Plotnikov
Reisijateveo korraldus, 9 tundi
(9 elektroonilist tundi)
Õppekava õppeväljundid
Transpordi taristu ja ökonoomika, logistika alused 8 tundi
Põhiteemad ja mõisted:
: logistika põhimõisted, logistilise keti põhilised komponendid,
logistikakeskused, sadamad, lennuväljad jne,.
Koolituse läbinu teab
1) transpordisüsteemi põhialused, taristu komponendid: maanteed, terminaalid,
logistikakeskused, sadamad, lennuväljad jne
2) sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike, sõitjaveol nõutavaid
dokumente, nende tähendust ja täitmist bussijuhi vajalikus ulatuses
3) rahvusvahelisel veol sõitjatelt nõutud dokumente, piiriületuse protseduure ning erisusi
võrreldes Euroopa Liidu ja kolmandate riikidega ning tegevusi piiriületuseks vajalike
dokumentide puudumisel
Liiklusohutus. Säästlik sõit ja keskkonna mõju vähendamine, 9 tundi
Põhiteemad ja mõisted:
sõiduviisi põhimõtted, väsimus, stress, ülekoormus.
Koolituse läbinu teab
1) sujuva, ohutu, riske vältiva ning keskkonda säästva sõiduviisi põhimõtteid;
2) erinevates tee- ja ilmastikuoludes sõitmise põhimõtteid, ohutust mõjutavaid tegureid
ning ohu ennetamise põhimõtteid;
3) autojuhi tööks vajalikke põhiteadmisi liikluspsühholoogias ning autojuhi tööd
mõjutavaid tegureid, sealhulgas isiksuse eripärad, väsimus, stress, alkohol,
narkootikumid, erinevad haigused;
4) ametialal esinevaid peamisi liiklusõnnetuse põhjuseid, õnnetusega seotud lisaohte ning
vajalikke tegevusi õnnetuse toimumisel.
Koolituse läbinu oskab
1) juhtida bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomiliselt ning rakendada õigeid juhtimisvõtteid;
2) valitseda sõidukit ohutult erinevates tee- ja ilmastikuoludes;
3) käituda õigesti liiklusõnnetuse korral, ennetada õnnetusest tulenevalt lisaohtu, kutsuda
abi, vormistada vajalikke dokumente;
4) arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina ning mõista
erineva käitumisega kaasnevaid tagajärgi;
5) võtta arvesse sõiduki mõõtmetest tulenevaid ohtusid, eelkõige seoses vähekaitstud
liiklejatega.
Bussijuhi tööohustus, töökeskkond, töötervishoid, bussijuhi õigused ja kohustused, 9 tundi
Põhiteemad ja mõisted:
tööohutus, tööõnnetus, tervise riskid, suhtlemise alused, töökoha
ergonoomika, tööleping, võlaõiguslik leping, tööseadusandlus, puhkus, töötasu
Koolituse läbinu teab
1) tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte õigusi, kohustusi ja vastutust
2) tööõnnetuse põhjuseid teel, riskitegureid, tööõnnetusega seotud lisaohte, tööõnnetuse
ennetamise põhimõtteid ning vajalikke tegevusi õnnetuse toimumisel;
3) autojuhi terviseriski põhjuseid, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastud õhk, pikka
aega istumine, töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud töötajad, muutuvad
ilmastikutingimused;
4) juhi töökoha ergonoomiat ja valedest töövõtetest tulenevaid ohte;
5) suhtlemispsühholoogia ja suhtlemise põhialuseid ning klienditeeninduse põhimõtteid ja
häid tavasid, tüüpilisemaid probleemseid olukordi tellijate, järelevalve ja teiste
kontaktisikutega, probleemsete olukordade lahendamise viise ja meetodeid;
6) autojuhi ohuolukorras tegutsemise ning sõitjate evakueerimise põhimõtteid;
7) sõitjate ja lastegruppide veole kehtestatud erinõudeid ning veo piiranguid;
8) töölepingu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamise nõudeid, poolte õigusi ja
kohustusi, erinevaid tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist, tööaja- ja tasu
arvutamise erisusi, kinnipeetavaid makse ning võimalikke hüvesid;
9) autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvaid nõudeid autojuhile
vajalikuks mahus ning autojuhi rikkumiste mõju vedaja tegevusele
Koolituse läbinu oskab
1) hinnata ja käituda õigel viisil tööõnnetuse korral
2) väsimuse, stressi, alkoholi, ravimiste ja erinevate haiguse mõju;
3) kasutada töö käigus põhiteadmisi klienditeeninduses ja suhtlemises;
4) rakendada autojuhi töökoha ergonoomia põhimõtteid ning õigeid töövõtteid;
5) orienteeruda autojuhi töö reguleerivates seadusaktides;
6) analüüsida erinevat tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist
7) arvestada tööaja- ja töötasu arvutamise erisusi.
8) töölepingu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamise nõudeid, poolte õigusi ja
kohustusi, erinevaid tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist, tööaja- ja tasu
arvutamise erisusi, kinnipeetavaid makse ning võimalikke hüvesid;
9) autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvaid nõudeid autojuhile
vajalikuks mahus ning autojuhi rikkumiste mõju vedaja tegevusele
Koolituse läbinu oskab
1) hinnata ja käituda õigel viisil tööõnnetuse korral
2) väsimuse, stressi, alkoholi, ravimiste ja erinevate haiguse mõju;
3) kasutada töö käigus põhiteadmisi klienditeeninduses ja suhtlemises;
4) rakendada autojuhi töökoha ergonoomia põhimõtteid ning õigeid töövõtteid;
5) orienteeruda autojuhi töö reguleerivates seadusaktides;
6) analüüsida erinevat tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist
7) arvestada tööaja- ja töötasu arvutamise erisusi.
Reisijateveo korraldus, 9 tundi
Põhiteemad ja mõisted:sõitjateveo korraldust reguleerivad seadusandlikud aktid, õpilasliinid,
linnaliinid, vallaliinid, maakonnaliinid ja kaugliinid, veod kaugliinidel, pagasiveo kord ja
nõuded linna-, maakonna- ja kaugliinidel.
Koolituse läbinu teab
1) liinivedudel rakendatavaid sõiduõiguse ning sõidusoodustuste põhimõtteid;
2) pagasi- ja saadetiseveo korda, nõudeid pagasi paigutamisele ning lubatud sisule ja
mõõtmetele;
3) puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute teenindamisele kehtivaid nõudeid ning
selliste isikute teenindamise erisusi;
4) autojuhi ja sõitjate õigusi ning kohustusi;
5) sõitjate teenindamise taset mõjutavaid tegureid ja põhjusi ning juhi- ja reisijateruumi
kütte- ja ventilatsiooniseadmete õige kasutamise nõudeid;
6) probleemsete sõitjatega käitumise reegleid, enamlevinud probleemide põhjuseid ning
autojuhi ja asjaomaste ametiisikute õigusi korda rikkunud sõitjate korralekutsumiseks
või sõidukist kõrvaldamiseks
7) liinivedudel rakendatavad sõidupiletite süsteemid.
Koolituse läbinu oskab
1) lahendada tüüpilisemaid probleemseid olukordi sõitjate ja teiste autojuhiga peamiselt
kokku puutuvate isikutega.
2) järgida sõiduplaani liinivedudel;
3) täita ja kasutada sõitjateveo dokumente nii riigisisesel kui ka rahvusvahelistel veol
autojuhile vajalikus ulatuses.
Kasutatavad õppematerjalid ja vahendid:
1) Lektorite koostatud materjalid
2) Autojuhi ametikoolituse meelespea
3) Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus, käsiraamat

Tunniplaan
Teooria tunnid toimuvad kontaktõppes klassis või veebipõhiselt zoomi
kaudu reaalses ajas.

Koolituse läbiviimise koht ja aadress
Vabaduse 3, Narva

Hind

150 €


 

grupp 9.11.2022  BJTK tunniplaan

 

Teil on küsimused? Kirjutage meile!