C-kategooria koolitus

Kinnitatud 01.01.2021 a.
Viktoria Šumarova
juhatuse liige
digitaalselt allkirjastatud

C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Koolitaja Narva Autom MTÜ
Õppekava nimetus C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava
Õppeviis kontaktõpe, e-õpe, iseseisev õpe
Koolituse liik kursus
Liiklusteooria õppemaht 25 akadeemilist tundi
Sõiduõppe maht 10 sõidutundi
Õppetöö keeled vene
Kontrollivorm eksam, vahetest
Hindamiskriteeriumid Liiklusteooria osas on kontaktõppes ette nähtud kaks kontrolltööd, mis koosnevad 20
küsimusest. Kontrolltööd korraldatakse testide vormis. Kontrolltöö arvatakse sooritatuks, kui
õigete vastuste arv on vähemalt 18. E-õppevormi kasutavatel õppuritel on iga teema või iga
teemade ploki lõpus ette nähtud kohustuslikud vahetestid, mille eesmärk on kontrollida
vajalike õpiväljundite saavutamist.
Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga. Teooriaeksamile lubatakse õppurit pärast
kontrolltööde (või e-õppevormi puhul vahetestide) edukat sooritamist. Eksami temaatika
vastab MKMi määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse
andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 2 toodud temaatikale.
Eksam korraldatakse testide vormis. Hindamissüsteem: sooritatud/mittesooritatud. Eksam
koosneb 45 ühe õige vastusega küsimusest, millest 12 küsimust käsitlevad liiklusohutust.
Eksam arvatakse sooritatuks, kui õigete vastuste arv on vähemalt 41, kusjuures
liiklusohutusteemalistes küsimustes ei tohi olla üle ühe vea. Eksam kestab kuni 35 minutit.
Sõidueksamile lubatakse õppurit pärast teooriaeksami edukat sooritamist. Sõidueksam kestab
vähemalt 45 minutit. Selle käigus kontrollitakse eksamineeritava oskust sõidukit iseseisvalt,
ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtida erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel.
Eksamil võidakse kontrollida ka MKMi määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise,
talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 4
toodud harjutuste sooritamist. Hindamissüsteem: sooritatud/mittesooritatud. Eksam
arvatakse sooritatuks, kui eksamineeritava sõiduoskused on piisavad, et juhtida sõidukit
kindlalt, ohutult ja iseseisvalt. Eksam lõpeb enneaegu, kui eksamineeritav tekitab
liiklusohtliku olukorra või ei suuda sooritada harjutust kahe katsega.
Eesmärgid Koolituse eesmärk on anda sõidukijuhile teadmised, oskused ja hoiakud liikluses
käitumiseks kooskõlas C-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud
kvalifikatsiooninõuetega. Koolituse eesmärk on samuti luua eeldused juhi vastutustundliku
liikluskäitumise ning ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva
käitumise kujunemiseks.
Sisu Õppeained on toodud allpool. Seos MKMi määrusega nr 60 on näidatud lisas 9.
Õpiväljundid Õpiväljundid on esitatud allpool.
Õppetöö korralduslikud alused Koolitus vastab liiklusseaduse, MKMi määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise
tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ ning MKMi
määruse nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja
õppesõidukitele“ nõuetele. Koolituse lõpetanu saab koolituskursuse tunnistuse.
Liiklusteooriaõppe aineid läbitakse üldjuhul õppekavas toodud järjestuses. Teoorialoenguid
korraldatakse nõuetekohases õppeklassis. Ühe teooriatunni pikkus on 45 minutit.
Iseseisva töö osakaal on individuaalne.
Auditoorse õppevormi asemel võidakse õppuri soovil kasutada elektroonilist õppevormi.
Elektroonilise õppevormi kasutamisel on auditoorse õppetöö osakaal vähemalt 21%.
Õppesõitude minimaalne maht on 10 sõidutundi, tegelik maht on individuaalne. Õppesõitu
korraldatakse nõuetekohase õppesõidukiga. Ühe sõidutunni pikkus on 45 minutit. Iga
õppesõidu lõpus märgib õpetaja õpingukaardile õppesõidutundide arvu ja hinnangu õpilase
oskuste kohta. Hindamissüsteem: sooritatud/mittesooritatud (+/-).
Sõiduõppe raames tehakse võimaluse korral koostööd juhendajaga, kellega õpilane läbib
sõidupraktikat. Sel juhul koostatakse koos juhendajaga individuaalne sõidupraktika plaan,
mille eesmärk on kinnistada sõiduõppe käigus omandatud sõiduoskusi.
Õppematerjalide loend „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ (J. Ess, 2019); „Nutikad testid“ (Liikluslab, 2019)
Liiklusseadus, jõustumine 01.07.2011
Autoveoseadus, jõust. 01.06.2018
C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava,
määrus 60, lisa 9 MKM
Õppekavarühm Täienduskoolituse standardi kohaselt määratlematu
Õpingute alustamise
tingimused
Vastavalt liiklusseadusele ja MKMi määrusele nr 60 „Mootorsõidukijuhi
ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise
õppekavad“.
Koolituskursusele võetakse õppima C-kategooria või C1-alamkategooria auto
juhtimisõigust taotlev isik, kes
1) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat
B-kategooria või üheaegselt omandatud B-kategooria ja C1-alamkategooria
auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevas
2) C1-alamkategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel
vähemalt 17 aastat vana
3) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt
20,5 aastat vana;
4) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt
17,5 aastat vana, kui isik õpib „Autoveoseadusega” kehtestatud ühendatud
ametikoolituse 280-tunnisel kursusel ning on antud kursuse raames läbinud juhi
algastme koolituse
Kinnitatud Õppekava on kinnitatud 01.01.2021 a.

Teooria- ja sõiduõppe ained ning õppemahud
1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Jrk 1. Teooriaõpe Tundide arv Sõiduõpe Tundide arv
1.1 Liiklusreeglid ja
käitumine liikluses
2.1 Sõiduki käsitsemine
1.2 Sõiduki tundmine 2.2 Sõiduki juhtimine
õppeplatsil
1.3 Liiklusohutus 2.3 Sõiduki juhtimine liikluses
1.4 Liikluspsühholoogia 2.4 Sõiduki juhtimine
erioludes
1.5 Liiklualased seaduse ja
määrused
E k s a m 35 min E k s a m 45 min
Teooriaõpet kokku 25 Sõiduõpet kokku 10
Jätkuõpe
Teooriaõpe Sõiduõpe
Teema Õppetunde Teema Sõidutunde
JÕ. Jätkuõpe vajaduse korral
(õppemaht
määratakse
individuaalselt)
JÕ. Jätkuõpe 2
Kokku jätkuõppes vähemalt 2

1. Õppeainete õppekava: teooriaõpe
1.1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
(1) Liiklusreeglite õppe eesmärk on:
1) süvendada liiklusreeglite tundmist, kindlustamaks lugupidavat hoiakut teiste liiklejate ning looduskeskkonna
suhtes;
2) taotleda ohutu liiklemise põhimõtete omaksvõttu;
3) arendada riskiteadlikkust;
4) arendada objektiivse enesehinnangu võimet.

1.1.1. Mõisted
Liikluskorraldus, juhi märguanded, sõiduki paiknemine, teeandmiskohustus, möödasõit ja vastusõitvad sõidukid,
sõidukiirus, peatumine ja parkimine, erilist tähelepanu nõudvad olukorrad, vähekaitstud liiklejad, liiklus
ristumisel raudtee või trammiteega, valgustusseadmete kasutamine, mootorsõiduki pukseerimine, autorongiga
sõitmine, liiklus õuealal, liiklus kiirteel, liiklus muutsuunaliiklusega teel, sõit tunnelis, sõit jääteel, sõit sadamates,
piiripunktide läbimine.

Õpeväljundid
2.1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
Pärast koolitust peab õpilane oskama
1) selgitada järgmisi mõisteid, mis on vahetult seotud sõiduki liikumisega;
2) oskama selgitada mõisteid, mis ei ole vahetult seotud sõiduki liikumisega;
3) oskama selgitada pildi abil reguleerija märguandeid, nende tähendusi ja lubatud liikumissuundi
nende korral;
4) tundma ja oskama: selgitada kõikide liiklusmärkide ja lisateatetahvlite tähendusi; selgitada
liiklusmärkide mõjupiirkondi; selgitada joonistel teekattemärgiste ja püstmärgiste tähendust;
5) selgitada, kuidas anda hoiatusmärguannet suunatuledega ja käega enne sõidu alustamist, pööret,
ümberreastumist või ettekavatsetud peatumist;
6) selgitada ohte, mis võivad tekkida väära suunamärguande korral; põhjendada, miks
hoiatusmärguanne ei anna juhile eesõigust; selgitada, millal kasutada ohutulesid ja ohukolmnurka;
7) selgitada pidurdamis- ja peatumismärguande vajadust; kuidas piduritule(de) rikke korral seda
käemärguandega asendad;
8) oskama selgitada, millal ja kuidas tohib anda helisignaali;
9) oskama selgitada, millal ja kus antakse valgussignaali sõiduki põhitulede vilgutamisega;
10) oskama kirjeldada: sõiduki paiknemist asulas ja asulavälisel teel; ristmikku ületava sõiduki
paiknemist enne ristmikku, ristmikul ja pärast;
11)selgitada: ohutu pikivahe vajadust eri liiklusoludes; millest sõltub ohutu pikivahe;
12) oskama kirjeldada: teeandmise kohustuse ja eesõiguse kasutamise omavahelist seost;
13) oskama selgitada: möödasõidu ja möödumise erinevust; ohutuks möödasõiduks (möödumiseks)
vajalikke tingimusi; ohte möödasõidu (möödumise) üksikutel etappidel; vajalikke piki- ja
külgvahesid; millest sõltub möödasõidutee pikkus; näidete varal möödasõidu- või möödumistee
pikkuse muutumist sõidukite mitmesuguse sõidukiiruse ja pikkuse korral;
14)selgitada ohte ja teadma, miks ja kus ning mis olukorras ei tohi eessõitvast sõidukist mööduda;
15)selgitada: ohte, mis tekivad autorongist või puksiirrongist möödasõidul (möödumisel); ohte, mis
tekivad pikkadest ja laiadest sõidukitest möödasõidul (möödumisel); kuidas mööda sõita (mööduda)
teetöömasinatest; ohte, mis tekivad möödasõidul (möödumisel) kaherattalistest sõidukitest; kuidas
ära tunda aeglasi sõidukeid; sõiduteel liikuvate jalakäijatega seotud ohte; kirjeldada, kuidas sellises
olukorras erisugustes tingimustes tegutseda.
16)selgitada, kus ja millisel viisil võib sõidukit peatada
17)selgitada, kus ja millisel viisil võib sõidukit parkida

2.2. Sõiduki tundmine
2.2.1 Mõisted
Sõidukite liigitus, sõiduki seadmete ja süsteemide otstarve, kontrollimine, hooldus ja tehnoseisund
Sõiduki osad: motor, toitesüsteem, elektriseadmed, jõuülekanne, rool, pidurid, rattad.
Sõiduki sõidutehnilised omadused, erivarustus, sõiduki veos, sõiduki registreerimine, säästlik sõit, sõiduki mõju
keskkonnale.
Ülegabariidiliste masinate ja haakeriistade tähistamise nõuded ja täiendavad teadmised ning kohustused teedel
liikumisel.
Ohutus- ja keskkonnakaitsenõuded traktoritega liiklemisel ja nende hooldamisel.

Õpeväljundid
2.2. Sõiduki tundmine
Pärast koolitust peab õpilane oskama
1) selgitada sõidukite liigitust ja jaotust kategooriatesse; sõiduki seadmete ja süsteemide otstarve,
kontrollimist, hooldust ja tehnoseisundit
2) selgitada kütuseliike ja ohutusnõudeid kütuse kasutamisel; mootori heitgaaside koostisele esitatud
nõudeid ja nende gaaside mõju tervisele; mitmesuguse pihustuskvaliteediga diislikütuse heitgaaside
mõju keskkonnale; diislikütuse valikut vastavalt aastaajale;
3) selgitada jõuülekannete skeeme;
4) selgitada rooli ülesannet, ehitust ja võimalikke rikkeid;
5) selgitada piduriajamite ja -mehhanismide ehitust ning võimalikke rikkeid;
6) selgitada eri rehvitüüpide omadusi ja tähistust; rehvi ebaõiget kulumist ja selle põhjusi; naastrehvi
kasutamise eeskirju ja nõudeid; selgitada vale rehvirõhu tagajärgi;
7) kirjeldada, kuidas mõjutavad auto sõidu- ja keskkonnaomadusi;
8) selgitada, milline otstarve on sõiduki erivarustusel;
9) teadma, kuidas nõuetekohaselt koostada ja kinnitada koormat;
10) tuua näiteid sõiduki registreerimisest ja ehituslike muudatuste vormistamisest Maanteeametis;
11)selgitada, kuidas kütuste heitgaasid ja koostis mõjutavad keskkonda; selgitada võimalusi vähendada
heitgaasi kahjulikku mõju keskkonnale;
12) oskama arvestada traktorite ja liikurmasinate juhtimise eripärast ning aeglasest liikumisest tulenevaid
ohtusid, sh teistele liiklejatele;
13) teadma, et erinevate masinamarkidega liikluses osalemise eel tuleb eelnevalt omandada õiged
juhtimisvõtted kinnisel territooriumil sõitmisel;
14) täitma kõiki ohutus- ja keskkonnakaitsenõudeid, mis tulenevad kütuse, määrdeainete, pidurivedelike,
konserveerimismäärdeainete, taimekaitsevahendite ja jahutusvedelike kasutamisel.

2.3. Liiklusohutus
2.3.1 Mõisted
Ohuolukorra ettenägemine, olukorra hindamine, liiklusõnnetused ja kahjustused, liiklusreeglid ja eetikanõuded
Ohutegurid pukseerimisel ja autorongiga sõitmisel, autojuhi töö- ja puhkeaeg.

Õpeväljundid
2.3 Liiklusohutus
Pärast koolitust peab õpilane oskama
1) oskama ette näha ohuolukordi ja tundma nende tekke põhjusi;
2) hinnata ohu võimalikku iseloomu; kirjeldada ohutuid juhtimisvõtteid ohuolukordades; arvestada
liiklejate võimalikke liiklusreeglite sätete tõlgendusi kujutatud olukorras;
3) kirjeldada liiklusõnnetusi;
4) teadma õnnetuse liike;
5) oskama ohuolukorda kujutava joonise abil või tegeliku õnnetuse käigu kirjeldamisega selgitada
tõenäolisi tegureid, mis võisid mõjutada õnnetuse;
6) selgitama juhi psüühikaga seotud tegureid, mis võivad muuta liiklusolukorra keerukust;
7) teadma, millal tohib pukseerida;
8) teadma ühenduslüli kohta esitatavaid nõudeid (tähistus, pikkus); lubatud suurimat kiirust;
ühenduslülist tingitud õigeid pukseerimisvõtteid; pukseeriva ja pukseeritava sõiduki juhtide vaheliste
leppemärguannete vajadust;

2.4. Liikluspsühholoogia
2.4.1 Mõisted
Üldmõisted ja juhi tegutsemise skeem, inimese psühhofüsioloogilised omadused, tegurid, mis mõjutavad
liiklusohutust, erilised isikuomadused, juhi valmisolek liikluses osalemiseks
Sotsiaalsed tegurid. Tegutsemisvõimet vähendavad tegurid.

Õpeväljundid
2.4. Liikluspsühholoogia
Pärast koolitust peab õpilane oskama
1) selgitada vajadust ette näha olukorda, kuhu ta võib sattuda, ja teada, kuidas selles tegutseda;
eksliku käitumise tulemusel tekkida võivaid võimalikke liiklusõnnetusi; inimese
psühhofüsioloogilisi omadusi; juhi tegutsemise skeemi (ärrituse mõju meeleorganile, juhi
reageerimisaeg ja reaktsioon); juhi töös esmatähtsaid psüühilisi protsesse – mõtlemist ja
tähelepanu jaotamise võimet;
2) oskama selgitada tundeelamuste (emotsionaalsuse) mõju;
3) selgitada tegurid, mis mõjutavad liiklusohutust;
4) selgitada, miks ohtliku iseloomuga käitumisviisideks on agressiivsus, impulsiivsus, ameti- või
isikupositsiooni rõhutamine; selgitada võimalikke pingeallikaid liikluses, pingeseisundi mõistet
ja olemust ning pinge mõju liiklusohutusele;
5) selgitada teatava intellektuaalse ja emotsionaalse taseme saavutamise vajadust, vastamaks hea
käitumise nõuetele;
6) kirjeldada ohte, mis tekivad liiklusreeglite nõuete mittetäitmisest;
7) selgitada kuidas isiklikud motiivid ja varasemad kogemused mõjutavad juhi käitumist;
väsimuse tunnuseid, väsimuse mõju liiklusohutusele.

2.5 Liiklualased seaduse ja määrused
Koolituse käigus peab õpilasele selgitama neid õigusakte, mis määravad juhi ohte ennetava ja keskkonda
säästva hoiaku. Vajalikud õppevahendid on lisanõudeid selgitavad seadused, määrused, eeskirjad ja nende
kommentaarid.

Õpeväljundid
2.5. Liiklusalased seadused ja määrused
2.5.3. Pärast koolitust peab õpilane teadma:
1) õppesõidu kohta kehtestatud nõudeid;
2) eritalituse sõiduki tunnuseid ja nende sõidukite erimärguannetest (sinise, punase ja kollase vilkuriga)
tulenevaid kohustusi teistele liiklejatele;
3) jalgratturile ja mopeedijuhile kehtestatud nõudeid;
4) loomveoki, looma ja käsikäruga liiklejale kehtestatud nõudeid;
5) kuidas peab juht tegutsema liiklusõnnetuse korral;
6) liiklusseadusest ja liiklusseadusest tulenevaid liiklejate kohustusi ja õigusi;
7) milline on liikluskindlustuse süsteem ja kuidas sõlmitakse kindlustuslepinguid;
8) haldus-, tsiviil- ja kriminaalvastutusele võtmise korda liiklusega seotud osas;
9) sõiduki registreerimise korda;
10) tehnoülevaatusel sõiduki kohta esitatavaid nõudeid;
11) nõuded mootorsõiduki (autorongi) tehnoseisundi ja varustuse kohta;
12) nõudeid sõiduki, veose ja sõitjate kohta;
13) nõudeid suur- ja/või raskeveose veol;
14) nõudeid sõiduki ja juhi suhtes, kui sõidetakse välismaale;
15) autojuhi kutsekoolituse üldisi aluseid.

2. Õppeainete õppekava: sõiduõpe
2.1 Sõiduki käsitsemine
Eesmärk on anda praktilisi oskusi ja teadmisi C-kategooria juhi omandamiseks
Praktilised harjutused toimuvad järgmistel teemadel:
Sõiduki seadmete otstarve ja hooldus.

Õpiväljundid:
Pärast koolitust peab õpilane oskama
1) teostada sõiduki seadmete otstarve ja hooldust;
2) kontrollida pidurajami tihedust ja pidurimehhanismi korrasolekut, vabastada pingest piduri
vedruakut; vahetada lampe, kaitsmeid ja rattaid;
3) kontrollida veoauto vedelike taset ja vajaduse korral neid lisada;
4) kontrollida veoauto seadmete ja veose vastavust esitatavatele nõuetele;

2.2 Sõiduki juhtimine õppeplatsil
Praktilised harjutused toimuvad järgmistel teemadel:
Sõiduasend, juhtimis- ja kontrollseadmed, tahavaatepeeglid, turvavöö, sõiduki käivitamine, sõidu
alustamine, slaalom, peatumine, juhtimine, sõit piiratud alal, tagurdamine, juhtimisasend, tagurdamine
piiratud alal tagurdamine piiratud alal, manööverdamine kallakul, sõidu alustamine tõusul, sõidu alustamine
langul, sõiduki käiguvahetus, sõiduki pidurdamine – sujuv ja järsk pidurdamine, tagasipööre, parkimine,
tähelepanu jaotamine, haagise ühendamine vedukiga.

Õpeväljundid
Pärast koolitust peab õpilane oskama:
1) kontrollida uste suletust; kasutada juhiistme ja rooliasendi reguleerimisvõimalusi parima
sõiduasendi saavutamiseks;
2) kasutada kõiki juhtseadiseid; jälgida kõiki kontrollseadmeid.
3) reguleerida kõiki tahavaatepeegleid saavutamaks õiget vaatevälja sõiduasendis;
4) kontrollida vaatevälja ja pimedat ala peapööramisega;
5) kasutada turvavööd õigesti;
6) sooritama sõidueksami esimese järgu kõik harjutused;
7) reguleerida sõidukiirust siduri abil; sõita slaalomit edasi;
8) peatuda sujuvalt, pidurdades ettenähtud kohas;
9) auto seismajäämisel rakendada abinõusid auto iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks;
10) hoida rooli õigesti; pöörata rooli vastavalt sõidukiirusele
11) juhtida autot piiratud alal vastavalt harjutusskeemidele;
12) sõita vasaku või parema küljega äärejoone lähedale ja peatuda nii, et rattad puudutavad seda;
13) paigutada autot laadimisplatvomi äärde;
14) tagurdamine otsesuunas; tagurdamine pöördega nii vasakule kui paremale;
15) tagurdada sellises asendis, mis annab talle võimaluse täpselt manööverdada ja oma tähelepanu
jaotada; tagurdada otsesuunas ja pöördega (tagurpidi slaalom);
16) alustada sõitu mitmesuguse kaldega tõusudel ja langudel nii edasi- kui ka tagasisuunas, seisupiduri
abil ja ilma; peatada autot laugel tõusul ning hoida seda paigal siduri või sõidupiduriga.
17) rakendatud seisupiduri korral valida sobivat käiku ja pärast mootori käivitamist sõita edasi- või
tagasisuunas;
18) vahetada käiku; valida sobivat käiku vastavalt auto kiirusele ja mootori pöörlemissagedusele;
mootoriga pidurdamiseks lülitada madalamat käiku; tõusul lülitada mõnelt kõrgemalt käigult sisse
esimest käiku ja hoida siduri või sõidupiduri abil autot paigal; valida käiku nii, et väheneks
kütusekulu, heitgaasi kogus ja mootorimüra.
19) pidurdada sujuvalt mitmesugustel teekatetel ja erinevatelt kiirustelt seismajäämiseni varem
määratud kohal, kasutades õigeid pidurdusvõtteid; pidurdada üksteisest järsult erinevate katetega
teel õigete pidurdusvõtetega, saavutamaks lühemat pidurdusteed; kasutada õigeid pidurdusvõtteid
tõusudel ja langudel;
20) pöörata tagasi eri laiustega teedel; tagasi ristmikul;
21) parkida parklas; parkivate sõidukite vahele ja külgboksi; märgistatud parkimiskohale; parkida nii
paremal kui vasakul teepoolel; parkivate sõidukite vahele; märgistatud parkimiskohale.
22) sõita mitmesugustes tingimustes ja olukordades; jälgida mõõdikute näite nii, et auto säilitaks
valitud sõidusuuna; jaotada tähelepanu ja anda märku nii, et auto säilitaks valitud sõidusuuna;
23) ühendada vedukiga kerghaagist ja kontrollida ühendusi; lahutada kerghaagist vedukist; võtta
kasutusele abinõusid kerghaagise iseenesliku liikuma hakkamise tõkestamiseks.

2.3 Sõiduki juhtimine liikluses
Praktilised harjutused toimuvad järgmistel teemadel:
sõidu alustamine, sõiduki paiknemine teel, paiknemine sõiduradadel, sõidukiiruse valik, kiiruspiirangud,
vastu sõitvad sõidukid, paiknemine, sõit liiklusvoos, sõit teiste sõidukite järel, sõit teiste sõidukite kõrval,
sõiduraja vahetus, ristmike ületamine, otsesõit ristmikul, ristmikul parempöörde sooritamisega kaasnevad
nõuded juhile, ristmikul vasakpöörde sooritamisega kaasnevad nõuded juhile, ringristmikul sõiduga
kaasnevad nõuded juhile, sõit ühesuunalisel teel, vöötrada ja jalgrattatee – vöötraja ja jalgrattatee
ületamine, tagasipöörde sooritamine, peatumine ja parkimine, sõiduki parkimine, möödasõit teel liikuvast
või seisvast sõidukist, sõitmine maanteel ja kiirteel, raudtee ja trammitee, trammiteega seonduv liikluses,
vähekaitstud liiklejad, juhi tähelepanuvõime ja riskiteadlikkus liikluses osalemisel.

Õpiväljundid:
Pärast koolitust peab õpilane oskama
1) uste suletust; kasutada juhiistme ja rooliasendi reguleerimisvõimalusi parima sõiduasendi
saavutamiseks;
2) kasutada kõiki juhtseadiseid; jälgida kõiki kontrollseadmeid;
3) reguleerida kõiki tahavaatepeegleid saavutamaks õiget vaatevälja sõiduasendis; kontrollida
vaatevälja ja pimedat ala peapööramisega;
4) kasutada turvavööd õigesti; aidata sõitjatel turvavööd kinnitada ja sellest vabaneda; aidata erinevas
vanuses lastel kasutada õiget turvavarustust;
5) olema suuteline sooritama sõidueksami esimese järgu kõik harjutused;
6) peatuda sujuvalt, pidurdades ettenähtud kohas;
7) rakendada abinõusid auto iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks;
8) hoida rooli õigesti; pöörata rooli vastavalt sõidukiirusele;
9) juhtida autot piiratud alal vastavalt harjutusskeemidele;
10)sõita vasaku või parema küljega äärejoone lähedale ja peatuda nii, et rattad puudutavad seda;
11) paigutada autot laadimisplatvomi äärde.
12) tagurdamine otsesuunas;
13) tagurdamine pöördega nii vasakule kui paremale;
14) tagurdada sellises asendis, mis annab talle võimaluse täpselt manööverdada ja oma tähelepanu
jaotada;
15) tagurdada otsesuunas ja pöördega (tagurpidi slaalom);
16) alustada sõitu mitmesuguse kaldega tõusudel ja langudel nii edasi- kui ka tagasisuunas, seisupiduri
abil ja ilma;
17) peatada autot laugel tõusul ning hoida seda paigal siduri või sõidupiduriga;
18) valida sobivat käiku ja pärast mootori käivitamist sõita edasi- või tagasisuunas;
19) vahetada käiku; valida sobivat käiku vastavalt auto kiirusele ja mootori pöörlemissagedusele;
mootoriga pidurdamiseks lülitada madalamat käiku; tõusul lülitada mõnelt kõrgemalt käigult sisse
esimest käiku ja hoida siduri või sõidupiduri abil autot paigal; valida käiku nii, et väheneks
kütusekulu, heitgaasi kogus ja mootorimüra;
20) pidurdada sujuvalt mitmesugustel teekatetel ja erinevatelt kiirustelt seismajäämiseni varem
määratud kohal, kasutades õigeid pidurdusvõtteid; pidurdada üksteisest järsult erinevate katetega
teel õigete pidurdusvõtetega, saavutamaks lühemat pidurdusteed; kasutada õigeid pidurdusvõtteid
tõusudel ja langudel; pöörata tagasi eri laiustega teedel; pöörata tagasi ristmikul;
21) parkida parklas; parkivate sõidukite vahele ja külgboksi; märgistatud parkimiskohale; parkida nii
paremal kui vasakul teepoolel; parkivate sõidukite vahele; märgistatud parkimiskohale.
22)sõita mitmesugustes tingimustes ja olukordades;
23) ühendada vedukiga kerghaagist ja kontrollida ühendusi; lahutada kerghaagist vedukist; võtta
kasutusele abinõusid kerghaagise iseenesliku liikuma hakkamise tõkestamiseks.

2.3 Sõiduki juhtimine erioludes
Praktilised harjutused toimuvad järgmistel teemadel:
Juhi tegutsemine sõidul rasketes ilmastikuoludes, juhi riskiteadlikkus sõidul rasketes ilmastikuoludes, sõit
pimeda ajal, õiged juhtimisvõtted sõitmisel pimeda ajal, juhi riskiteadlikkus sõitmisel pimeda ajal, sõit
libedal teel, juhi riskiteadlikkus sõitmisel libedal teel
Pärast koolitust peab õpilane oskama:
1) valida ohutut kiirust, arvestades piiratud nähtavust;
2) valida ohutut piki- ja külgvahet eessõitjate, vastu sõitja ja teeserva suhtes; kasutada õigeid
valgustusseadmeid; teiste liiklejate pritsimist vee ja poriga;.
3) arvestada ohte, mis võivad kaasneda sõitmisel piiratud või halva nähtavuse oludes; olla valmis
reageerima teiste liiklejate valele käitumisele; olla ettenägelik ja valmis reageerima ootamatult
ilmuvatele ohtudele.
4) hinnata nähtavust kaug- ja lähitulede puhul märjal asfaldil, kuival asfaldil ning lumega kaetud
teel; hinnata kaugust tugevalt ja nõrgalt helkivatest esemetest; sõita pimedas ja oskama ümber
lülitada tulesid vastutulevate sõidukite ja möödasõidu puhul, valida õigeid tulesid vastavalt tee
valgustatusele ning valida õigeid tulesid peatumisel ja parkimisel;
5) valida õiget kiirust, arvestades nähtavust, tee laiust ja suunda ning pimestusohtu; sobivat
paiknemist teel, arvestades: vastutulevate sõidukite paiknemist; takistusi, mida on raske
märgata; vähekaitstud liiklejaid; ohtu, et teel on jalakäijaid; koha sobivust peatumiseks ja
parkimiseks;
6) teadvustada ohte, mis kaasnevad sõiduga pimeda ajal; hoolitseda, et nähtavus oleks küllaldane,
ja kasutada ära ka teiste sõidukite valgustatud ala; olla ettenägelik ja valmis reageerima
ootamatutele ohtudele (nt metsloomad, või vähekaitstud liiklejad, kes ei kanna helkurit ega ole
pimeda ajal nähtavad);
7) alustada sõitu libedal teel ja kiirendada sõidukit, vahetades käike ning muutes gaasipedaali
asendit vältimaks veoratta ja teekatte haardumise katkemist, s.o rataste libisema hakkamist;
8) pidurdada libedal teel kiiruselt 40 km/h ja 60 km/h seismajäämiseni, saavutades lühima
aeglustusmaa; tugevalt pidurdada kiiruselt 60 km/h erisugustel teekatetel vasaku ja parema ratta
all nii, et säiliks otsesuund, tugevalt pidurdada libedal teel kiiruselt 60 km/h järgneva
möödumisega takistusest;
9) rakendada selliseid juhtimisvõtteid, mis vähendaksid külglibisemist libedal teel ka kurvisõidul;
valida sõidujoont, arvestades teisi sõidukeid, rataste haarduvust teega ja veega täidetud rööpaid;
arvestada nõudeid, mis kaasnevad sõiduga libedal teel; olla ettenägelik ja valmis reageerima
ootamatutele libeda tee ohtudele; ette näha ilmaolude ja koha järgi nn musta jää tekkimise
võimalusi.

Koolitajad

Anatoli Starostin, kategooria B, C, õpetaja tunnistus ÕT004452, kehtib kuni 12.01.2022 a.
Valeriy Plotnikov, kategooria A, B, C, CE, D, DE, T õpetaja tunnistus ÕT004995, kehtib kuni 26.05.2025
Aleksand Anissimov, kategooria B, C, CE, D, DE, T õpetaja tunnistus ÕT005373, kehtib kuni 03.03.2027
Gennadi Tšõgankov, kategooria B õpetaja tunnistus ÕT004830, kehtib kuni 20.12.2023
Ruslan Sergeev, kategooria B, BE, C, CE, D, DE õpetaja tunnistus ÕT005122, kehtib kuni 17.03.2026
Vadim Laknovski, kategooria A, B, C, CE, D, DE õpetaja tunnistus ÕT005334, kehtib kuni 04.01.2027

Tunniplaan

Teooria tunnid toimuvad kontaktõppes klassis või veebipõhiselt zoomi
kaudu reaalses ajas. Sõidutunnid sõiduplatsi kokkuleppel sõiduõpetajaga

Koolituse läbiviimise koht ja aadress

Vabaduse 3, Narva, sõiduplatsil Joala 40, Narva

Hind

alates 750 € (paketide hinnad on hinnakirjas) 

Teil on küsimused? Kirjutage meile!