.=6 4Narva Autom MTÜ

Õppekava nimetus: 140-tunnine veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus
Õppekava kood: VJ-KK
Õppekava rühm: transporditeenused
Õppe kogumaht: 140 õppetundi (sh 74 auditoorset tundi, 56 praktilist tundi
veondusettevõttes ja 10 sõiduõppe tundi)
Õppekava
eesmärgid:
veoautojuhi ametialane koolitamine ja ettevalmistamine
igapäevaseks töötamiseks autojuhina;
– ülevaade veoautojuhi õigustest ja kohustustest,
töökorraldusest ja ohutu töökeskkonnast;
– põhjalike struktureeritud teadmiste ja oskuste andmine
veoautojuhi tööülesannete täitmiseks.
Õpingute
alustamise
tingimused:
1) 21 a. vana isik kellel on C1, C kategooria või CE- või C1E-kategooria
autorongiga juhiluba
2) Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik
või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku
elamisluba või alaline elamisõigus; isik, kes töötab vedaja või
äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.
Õppekava
koostamise alus:
1. Autoveoseadus, jõustunud 01.06.2018 a.
2. Täiskasvanu koolituse seadus, jõustunud 01.07.2015 a.
3. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad,
nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava
koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning
pädevustunnistuse vorm, 15.06.2018 a.
4. Täiendkoolituse standart. Määrus jõustunud 07.11.2016 a.
Õppekeel Vene keel
Õppekeskkond Teoreetiline õpe toimub õppeklassis, praktika toimub EMÜ tegevusluba
omavas veondusettevõttes, sõiduõppe toimub õppeväljakul ja liikluses.
Lõpetamise
tingimused
Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus lõpeb teoreetiliste
teadmiste ja praktilise töö eksamiga, mis koosneb 50-st teoreetiliste
teadmiste küsimusest ning 3 individuaalsest praktilise töö harjutusest.
Esimene osa eksamist ehk teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud,
kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 70-nele protsendile
küsimustest ehk kui vastab õigesti vähemalt 35 küsimusele. Teise
osa eksamil ehk praktilise töö eksamil rakendatakse hindamissüsteemi
põhimõttel – „sooritas”, „ei sooritanud”. Praktilise töö eksamil on 3
individuaalset harjutust erinevatest teemadest. Praktilist tööd tuleb
läbida hindele „sooritas“.
Lõpetamisel
väljastavad
dokumendid
Narva Autom MTÜ väljastab veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse
tunnistust. Narva Autom MTÜ esitab Maanteeameti veebikeskkonnas
hiljemalt üks päev pärast eksami toimumist õppekava läbinud ja eksami
sooritanud eksamiprotokolli.
Kooli tunnistuses on märgitud osalenud isiku nimi ja isikukood,
kooliasutuse nimi ja registrikood, majandustegevuse teate number, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja koht, väljaandmise koht
ja kuupäev, tunnistuse number, koolitajate nimed.
Pädevustunnistus väljastatakse Maanteeameti büroos.
Õppesõiduk Sõiduki mark: Scania
Mudel: R_LB6X2
Haagise mark: Wielton
Mudel:PC16
Õppekava teemad
ja lektorid
Jelena Mikk Autovedude korraldus, 22 tundi (18 teoreetilist tundi 4 praktilist tundi)
Jelena Mikk Autojuhi õigused, kohustused ja vastutus, (6 tundi teoreetilist tundi)
Dmitri Tšinjajev
Ruslan Sergeev
Sõidukiga seonduv (sõiduki põhisüsteemide tehnonõuded, ehitis,
sõidumeerik), 24 tundi (4 teoreetilist tundi, 4 praktilist tundi, 16 elektroonilist tundi)
Jelena Mikk Veoautojuhi tööohustus, töökeskkond, 8 tundi (6 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)

 

Ruslan Sergeev

Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis, 14 tundi (8 teoreetilist tundi, 6 elektroonilist tundi)
Praktika veondusettevõttes, 56 tundi
Sõiduõppe, 10 tundi
Õppekava õppeväljundid
Autovedude korraldus, 22 tundi
Põhiteemad ja mõisted: logistika põhimõisted, logistilise keti põhilised komponendid,
ladustamine ja pakendamine, ladude asukoha valik, saatedokumentatsioon, autovedude
liigitus, veoseoohutus.
Koolituse läbinu teab
1) autovedude olemust, partnerite ja kontaktisikute erinevad nõudmisi ja ootusi,
autovedude tähtsust vedude üldises mahus, autoveo liikide iseärasusi riigisisesel,
rahvusvahelisel, oma kulul korraldataval veol ja veol tasu eest ning autovedudel
kasutatavaid ettevõtlusvorme ja nende erisusi;
2) autoveo tegevusalale juurdepääsu ning tegevusalal tegutsemise nõudeid, välislepinguid
ning neist tulenevaid piiranguid, vedaja vastutust autoveo korraldamisel ja veolubade
süsteemi;
3) logistika ja transpordiökonoomika aluseid, komponente ning põhimõtteid;
4) autovedudel kasutatavaid kindlustusi;
5) autovedudel valitsevaid ohte ning ohu ennetamise põhimõtteid;
6) järelevalvepõhimõtteid, järelevalveametite õigusi ja tehnoülevaatuse läbiviimise
nõudeid;
7) transpordi infrastruktuuri kasutamise, maksustamise ning teekonna planeerimise
põhialuseid ning piiranguid.
8) veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike ja veoseveol nõutavaid
dokumente, nende tähendust ja täitmist autojuhile vajalikus ulatuses;
9) erinevusi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vedudel, tollipiiride ületamisel;
10) pakendite liigitust, kasutatavaid materjale, märgistamist, mõõtmeid ja kasutamise
korda;
11) konteinerite, kaubaaluste ja paakide kasutamise reegleid tükikaupade, puistekaupade,
gaasiliste ainete ja vedelike veol;
12) veoste laadimise, kinnitamise ja katmise põhimõtteid ja nõudeid erinevatel vedudel,
sobiva sõiduki valiku põhimõtteid ja nõudeid lähtuvalt veose liigist ja kujust ning erinevat
liiki ja kujuga veoste kinnitamise ja toestamise võtteid;
Koolituse läbinu oskab
1) kasutada teekonna planeerimiseks ja valimiseks kaarte ning tehnilisi vahendeid, lugeda
kaartidel ja tehnilistes vohandites kasutavaid tähiseid ja tingimärke;
2) arvestada infrastruktuuri kasutamisele ning maksustamisele kehtestatud piiranguid ning
leida ja tasuda ette nähtud tasusid;
3) täita veoseveol erivedude nõuetest ning välislepingust tulenevaid nõutavaid dokumente
elektrooniliselt ja paberil autojuhile vajalikus ulatuses.
Autojuhi õigused, kohustused ja vastutus, 6 tundi
Põhiteemad ja mõisted: tööleping, võlaõiguslik leping, tööseadusandlus, puhkus, töötasu.
Koolituse läbinu teab
1) töölepingu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamise nõudeid, poolte õigusi ja
kohustusi, erinevaid tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist, tööaja- ja tasu
arvutamise erisusi, kinnipeetavaid makse ning võimalikke hüvesid;
2) autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvaid nõudeid autojuhile
vajalikuks mahus ning autojuhi rikkumiste mõju vedaja tegevusele
Koolituse läbinu oskab
1) orienteeruda autojuhi töö reguleerivates seadusaktides;
2) analüüsida erinevat tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist
3) arvestada tööaja- ja töötasu arvutamise erisusi.
Sõidukiga seonduv (sõiduki põhisüsteemide tehnonõuded, ehitis, sõidumeerik), 24 tundi
Põhiteemad ja mõisted: sõiduki ehitis, hooldusmaterjalid, sõiduki diagnostika, autojuhi sõiduja puhkeaja korraldus, sõidumeerik.
Koolituse läbinu teab
1) sõiduki põhiagregaatide ja süsteemide tööpõhimõtteid, kasutamise piiranguid,
sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
2) sõiduki põhiagregaatidele, süsteemidele, varustusele ning sõidumeerikule ja
kiiruspiirikule kehtestatud tehnonõudeid;
3) sõiduki mõõtmetest tulenevaid ohte, eelkõige seoses vähekaitstud liiklejatega;
4) autojuhi sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise nõudeid
5) vedukit ja haagist ühendavatest juhtmetest ja nende pistikute ehitusest ning ühendamise
nõuetest;
6) veoseveoks sõiduki lubatud mõõtmetest ja massidest ning nende mõõtmise ja määramise
põhimõtetest.
Koolituse läbinu oskab
1) kasutada põhiagregaate ja süsteeme teadlikult, ennetades võimalikke ohte ja arvestades
kasutamise piire;
2) hinnata sõiduki nõukohase vastavust enne sõitmist;
3) monteerida rehve arvestades teekonda, auto massi, kiirusest, otstarbekust;
4) paigaldada ja hooldada sõidumeerikuid, mehaanilise ja digitaalse andmesalvestamisega;
5) diagnoosida auto süsteemides rikkeid, leida rikete põhjused ning võimalusel neid
kõrvaldada;
6) kasutada nõuetekohaseid kütust, õle, määrdeaineid, erivedelikke ning hooldusmaterjale.
Veoautojuhi tööohustus, töökeskkond, 8 tundi
Põhiteemad ja mõisted: tööohutus, tööõnnetus, tervise riskid, suhtlemise alused, töökoha
ergonoomika.
Koolituse läbinu teab
1) tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte õigusi, kohustusi ja vastutust
2) tööõnnetuse põhjuseid teel, laadimisel ja sõiduki hooldamisel, riskitegureid,
tööõnnetusega seotud lisaohte, tööõnnetuse ennetamise põhimõtteid ning vajalikke
tegevusi õnnetuse toimumisel;
3) autojuhi terviseriski põhjuseid, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastud õhk, pikka
aega istumine, töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud töötajad, muutuvad
ilmastikutingimused;
4) juhi töökoha ergonoomiat ja valedest töövõtetest tulenevaid ohte;
5) suhtlemispsühholoogia ja suhtlemise põhialuseid ning klienditeeninduse põhimõtteid ja
häid tavasid, tüüpilisemaid probleemseid olukordi tellijate, järelevalve ja teiste
kontaktisikutega, probleemsete olukordade lahendamise viise ja meetodeid.
Koolituse läbinu oskab
1) hinnata ja käituda õigel viisil tööõnnetuse korral
2) paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud
mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigust;
3) väsimuse, stressi, alkoholi, ravimiste ja erinevate haiguse mõju;
4) kasutada töö käigus põhiteadmisi klienditeeninduses ja suhtlemises;
5) rakendada autojuhi töökoha ergonoomia põhimõtteid ning õigeid töövõtteid;
6) kasutada vajalikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõukohaseks
kinnitamiseks ja katmiseks;
7) arvutada veose kinnitusvahendite nõutavat tugevust ja kinnitusvahendite arvu sõltuvalt
saadetise massist mõõtmetest;
8) täita veoseveol erivedude nõutest ning välislepingust tulenevaid nõutavaid dokumente
elektrooniliselt ja paberil autojuhile vajalikus ulatuses.
Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis, 14 tundi
Põhiteemad ja mõisted: sõiduviisi põhimõtted, väsimus, stress, ülekoormus.
Koolituse läbinu teab
1) sujuva, ohutu, riske vältiva ning keskkonda säästva sõiduviisi põhimõtteid;
2) erinevates tee- ja ilmastikuoludes sõitmise põhimõtteid, ohutust mõjutavaid tegureid
ning ohu ennetamise põhimõtteid;
3) autojuhi tööks vajalikke põhiteadmisi liikluspsühholoogias ning autojuhi tööd
mõjutavaid tegureid, sealhulgas isiksuse eripärad, väsimus, stress, alkohol,
narkootikumid, erinevad haigused;
4) ametialal esinevaid peamisi liiklusõnnetuse põhjuseid, õnnetusega seotud lisaohte ning
vajalikke tegevusi õnnetuse toimumisel.
Koolituse läbinu oskab
1) juhtida autot ohutult, sujuvalt ja ökonoomiliselt ning rakendada õigeid juhtimisvõtteid;
2) valitseda sõidukit ohutult erinevates tee- ja ilmastikuoludes;
3) käituda õigesti liiklusõnnetuse korral, ennetada õnnetusest tulenevalt lisaohtu, kutsuda
abi, vormistada vajalikke dokumente;
4) arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina ning mõista
erineva käitumisega kaasnevaid tagajärgi;
5) võtta arvesse sõiduki mõõtmetest tulenevaid ohtusid, eelkõige seoses vähekaitstud
liiklejatega.
Praktika veondusettevõttes, 56 tundi
Praktika veondusettevõttes põhiteemad: logistika põhimõisted, ladustamine ja pakendamine,
saatedokumentatsioon, veoseoohutus, sõiduki hooldusmaterjalid, sõiduki diagnostika, autojuhi
sõidu- ja puhkeaja korraldus, sõidumeerik, töölepingu näidised, puhkus, töötasu, tööohutus,
tööõnnetus.
Praktika läbinu teab
1) veoste laadimise, kinnitamise ja katmise põhimõtteid ja nõudeid erinevatel vedudel,
sobiva sõiduki valiku põhimõtteid ja nõudeid lähtuvalt veose liigist ja kujust ning
erinevat liiki ja kujuga veoste kinnitamise ja toestamise võtteid;
2) poolhaagise kokku-lahku haakimist, juhtmete, voolikute ühendamist;
3) koormate kinnitamist, erinevaid kinnitusviise ja materjale, ratta vahetust;
4) koorma maha- ja peale laadimist, laadimisprotsessi;
5) kuidas töötada sõidumeerikuga ja kuidas teekonna planeerida;
6) sõiduki põhiagregaatide ja süsteemidega, kasutamise piiranguid, sagedamini esinevaid
rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
7) autojuhi sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise nõudeid ettevõttes.
8) vedukit ja haagist ühendavatest juhtmetest ja nende pistikute ehitusest ning
ühendamise nõudeid.
Praktika läbinu oskab
1) paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud
mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigust;
2) kasutada vajalikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõukohaseks
kinnitamiseks ja katmiseks;
3) arvutada veose kinnitusvahendite nõutavat tugevust ja kinnitusvahendite arvu sõltuvalt
saadetise massist mõõtmetest;
4) kasutada teekonna planeerimiseks ja valimiseks kaarte ning tehnilisi vahendeid, lugeda
kaartidel ja tehnilistes vahendites kasutavaid tähiseid ja tingimärke;
5) täita veoseveol erivedude nõuetest tulenevaid nõutavaid dokumente elektrooniliselt ja
paberil autojuhile vajalikus ulatuses.
Sõiduõppe, 10 tundi
Põhiteemad: liiklusohutus, säästlik sõiduviis
Sõiduõppe läbinu teab
1) sujuva, ohutu, riske vältiva ning keskkonda säästva sõiduviise
Sõiduõppe läbinu oskab
1) juhtida autot ohutult, sujuvalt ja ökonoomiliselt ning rakendada õigeid juhtimisvõtteid;
2) valitseda sõidukit ohutult erinevates tee- ja ilmastikuoludes;
3) võtta arvesse sõiduki mõõtmetest tulenevaid ohtusid.
Kasutatavad õppematerjalid ja vahendid:
1) Lektorite koostatud materjalid
2) Praktiliste tööde dokumentide blanketid
3) Autojuhi ametikoolituse meelespea
4) Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus, käsiraamat
5) Digisõidumeerik
6) Analoogsõidumeerik

Tunniplaan
Teooria tunnid toimuvad kontaktõppes klassis või veebipõhiselt zoomi
kaudu reaalses ajas. Sõidutunnid sõiduplatsi kokkuleppel sõiduõpetajaga

Koolituse läbiviimise koht ja aadress
Vabaduse 3, Narva, sõiduplatsil Joala 40, Narva

Hind

990 € (õppepraktika oma ettevõtes)

1400 € (õppepraktika Narva Autom)

 

140-tunnine veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan

grupp 06-22 VJKK 07.11.2022 – 22.12.2022

 

 

140-tunnine busijuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan

grupp 02-2022 BJKK 12.09.2022 – 29.10.2022

 

Teil on küsimused? Kirjutage meile!

MTÜ Narva Autom

Vabaduse 3, Narva 20303

Tel. +3723594655, +37258249111
E-mail:

Arve: EE831010220281402226 SEB

12 + 14 =