Veoautojuhi täienduskoolitus VJ/TK

20Narva Autom MTÜ

VJTK õppekava kinnitatud 01.10.2020 a.

Õppekava nimetus:
Veoautojuhi täienduskoolitus
Õppekava kood: VJTK
Õppekavarühm: Transporditeenused
Õppe kogumaht: 35 õppetundi
Õppekava
eesmärgid:
veoautojuhi tööks vajalikute teadmiste ja oskuste
täpsustamine ja värskendamine keskendudes eelkõige töö- ja
liiklusohutusele tervishoiule ning keskkonnamõju
vähendamisele;
– ülevaade veoautojuhi õigustest ja kohustustest,
töökorraldusest ja ohutu töökeskkonnast;
Täiendkoolitusel
osalemiseks
esitavad
dokumendid:
1) juhiluba
2) isiku tõendav dokument
3) pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje
Õppekava
koostamise alus:
1. Autoveoseadus, jõustunud 01.06.2018 a.
2. Täiskasvanu koolituse seadus, jõustunud 01.07.2015 a.
3. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad,
nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava
koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning
pädevustunnistuse vorm, 15.06.2018 a.
4. Täiendkoolituse standart. Määrus jõustunud 07.11.2016 a.
Õppekeel: Vene keel
Õppekeskkond Õpe toimub õppeklassis.
Lõpetamise
tingimused
Veoautojuhijuhi täiendkoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste töö
eksamiga, mis koosneb 25-st teoreetiliste teadmiste küsimusest.
Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab
õigesti vähemalt 70-nele protsendile küsimustest ehk kui vastab õigesti
vähemalt 18 küsimusele.
Lõpetamisel
väljastavad
dokumendid
Narva Autom MTÜ väljastab veoautojuhi täiendkoolituse tunnistust.
Narva Autom MTÜ esitab Maanteeameti veebikeskkonnas hiljemalt üks
päev pärast eksami toimumist õppekava läbinud ja eksami sooritanud
eksamiprotokolli.
Pädevustunnistus väljastatakse Maanteeameti büroos.
Õppekava teemad
ja lektorid
Jelena Mikk Transpordi taristu ja ökonoomika, logistika alused 8 tundi
(6 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)

Ruslan Sergeev

 

Liiklusohutus. Säästlik sõit ja keskkonna mõju vähendamine, 9 tundi
(9 elektroonilist tundi)
Jelena Mikk Veoautojuhi tööohustus, töökeskkond, töötervishoid, veoautojuhi
õigused ja kohustused, 9 tundi
(7 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)

Ruslan Sergeev

Dmitri Tšinjajev

 

Autovedude korraldus 9 tundi (7 teoreetilist tundi, 2 praktilist tundi)
Õppekava õppeväljundid
Transpordi taristu ja ökonoomika, logistika alused 8 tundi
Põhiteemad ja mõisted: logistika põhimõisted, logistilise keti põhilised komponendid,
logistikakeskused, sadamad, lennuväljad jne,.
Koolituse läbinu teab
1) transpordisüsteemi põhialused, taristu komponendid: maanteed, terminaalid,
logistikakeskused, sadamad, lennuväljad jne
2) veoseo ja sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike, autoveol ja
sõitjaveol nõutavaid dokumente, nende tähendust ja täitmist autojuhi vajalikus ulatuses
3) rahvusvahelisel veol nõutud dokumente, piiriületuse protseduure ning erisusi võrreldes
Euroopa Liidu ja kolmandate riikidega ning tegevusi piiriületuseks vajalike
dokumentide puudumisel
Liiklusohutus. Säästlik sõit ja keskkonna mõju vähendamine, 9 tundi
Põhiteemad ja mõisted: sõiduviisi põhimõtted, väsimus, stress, ülekoormus.
Koolituse läbinu teab
1) sujuva, ohutu, riske vältiva ning keskkonda säästva sõiduviisi põhimõtteid;
2) erinevates tee- ja ilmastikuoludes sõitmise põhimõtteid, ohutust mõjutavaid tegureid
ning ohu ennetamise põhimõtteid;
3) autojuhi tööks vajalikke põhiteadmisi liikluspsühholoogias ning autojuhi tööd
mõjutavaid tegureid, sealhulgas isiksuse eripärad, väsimus, stress, alkohol,
narkootikumid, erinevad haigused;
4) ametialal esinevaid peamisi liiklusõnnetuse põhjuseid, õnnetusega seotud lisaohte ning
vajalikke tegevusi õnnetuse toimumisel.
Koolituse läbinu oskab
1) juhtida veoauto ohutult, sujuvalt ja ökonoomiliselt ning rakendada õigeid
juhtimisvõtteid;
2) valitseda sõidukit ohutult erinevates tee- ja ilmastikuoludes;
3) käituda õigesti liiklusõnnetuse korral, ennetada õnnetusest tulenevalt lisaohtu, kutsuda
abi, vormistada vajalikke dokumente;
4) arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina ning mõista
erineva käitumisega kaasnevaid tagajärgi;
5) võtta arvesse sõiduki mõõtmetest tulenevaid ohtusid, eelkõige seoses vähekaitstud
liiklejatega.
Veoautojuhi tööohustus, töökeskkond, töötervishoid, veoautojuhi õigused ja kohustused,
9 tundi
Põhiteemad ja mõisted: tööohutus, tööõnnetus, tervise riskid, suhtlemise alused, töökoha
ergonoomika, tööleping, võlaõiguslik leping, tööseadusandlus, puhkus, töötasu
Koolituse läbinu teab
1) tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte õigusi, kohustusi ja vastutust
2) tööõnnetuse põhjuseid teel, riskitegureid, tööõnnetusega seotud lisaohte, tööõnnetuse
ennetamise põhimõtteid ning vajalikke tegevusi õnnetuse toimumisel;
3) autojuhi terviseriski põhjuseid, sealhulgas stress, müra, vibratsioon, saastud õhk, pikka
aega istumine, töö- ja puhkeaja nõuete eiramine, tavatud töötajad, muutuvad
ilmastikutingimused;
4) juhi töökoha ergonoomiat ja valedest töövõtetest tulenevaid ohte;
5) töölepingu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamise nõudeid, poolte õigusi ja
kohustusi, erinevaid tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist, tööaja- ja tasu
arvutamise erisusi, kinnipeetavaid makse ning võimalikke hüvesid;
6) autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvaid nõudeid autojuhile
vajalikuks mahus ning autojuhi rikkumiste mõju vedaja tegevusele
Koolituse läbinu oskab
1) hinnata ja käituda õigel viisil tööõnnetuse korral
2) väsimuse, stressi, alkoholi, ravimiste ja erinevate haiguse mõju;
3) kasutada töö käigus põhiteadmisi klienditeeninduses ja suhtlemises;
4) rakendada autojuhi töökoha ergonoomia põhimõtteid ning õigeid töövõtteid;
5) orienteeruda autojuhi töö reguleerivates seadusaktides;
6) analüüsida erinevat tüüpi lepingute sõlmimist, muutmist, lõpetamist
7) arvestada tööaja- ja töötasu arvutamise erisusi.
Autovedude korraldus, 9 tundi
Põhiteemad ja mõisted: autoveo korraldust reguleerivad seadusandlikud aktid;
autovedude liigitus: siseriiklik autovedu tasu eest; siseriiklik autovedu omal kulul;
rahvusvaheline autovedu tasu eest; rahvusvaheline autovedu omal kulul; veoste
klassifikatsioon, veoste vedamise viisid: saadetiste vedu, puistevedu, vedu paakides.
Nõutavad dokumendid autokaubaveol: saatekiri, laadimiskiri, sertifikaadid, load, veokirjas
nõutavad andmed, saatekirja vormistamise kord. Kaasaegsed navigeerimisseadmed, nende
kasutamine.
Koolituse läbinu teab
1) autovedude olemust, partnerite ja kontaktisikute erinevad nõudmisi ja ootusi,
autovedude tähtsust vedude üldises mahus, autoveo liikide iseärasusi riigisisesel,
rahvusvahelisel, oma kulul korraldataval veol ja veol tasu eest ning autovedudel
kasutatavaid ettevõtlusvorme ja nende erisusi;
2) autovedudel kasutatavaid kindlustusi;
3) autovedudel valitsevaid ohte ning ohu ennetamise põhimõtteid;
4) järelevalvepõhimõtteid, järelevalveametite õigusi ja tehnoülevaatuse läbiviimise
nõudeid;
5) transpordi infrastruktuuri kasutamise, maksustamise ning teekonna planeerimise
põhialuseid ning piiranguid.
6) veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike ja veoseveol nõutavaid
dokumente, nende tähendust ja täitmist autojuhile vajalikus ulatuses;
7) erinevusi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vedudel, tollipiiride ületamisel;
8) pakendite liigitust, kasutatavaid materjale, märgistamist, mõõtmeid ja kasutamise
korda;
9) konteinerite, kaubaaluste ja paakide kasutamise reegleid tükikaupade, puistekaupade,
gaasiliste ainete ja vedelike veol;
10) veoste laadimise, kinnitamise ja katmise põhimõtteid ja nõudeid erinevatel vedudel,
sobiva sõiduki valiku põhimõtteid ja nõudeid lähtuvalt veose liigist ja kujust ning erinevat
liiki ja kujuga veoste kinnitamise ja toestamise võtteid;
Koolituse läbinu oskab
– kasutada teekonna planeerimiseks ja valimiseks kaarte ning tehnilisi vahendeid,
lugeda kaartidel ja tehnilistes vohandites kasutavaid tähiseid ja tingimärke;
– arvestada infrastruktuuri kasutamisele ning maksustamisele kehtestatud piiranguid
ning leida ja tasuda ette nähtud tasusid;
– täita veoseveol erivedude nõuetest ning välislepingust tulenevaid nõutavaid
dokumente elektrooniliselt ja paberil autojuhile vajalikus ulatuses.
Kasutatavad õppematerjalid ja vahendid:
1) Lektorite koostatud materjalid
2) Autojuhi ametikoolituse meelespea
3) Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus, käsiraamat

Tunniplaan
Teooria tunnid toimuvad kontaktõppes klassis või veebipõhiselt zoomi
kaudu reaalses ajas.

Koolituse läbiviimise koht ja aadress
Vabaduse 3, Narva

Hind

180 €


 

tunniplaan-vjtk-nr-11-2022-10.11.-13.11.2022

 

 

Veoautojuhi täiendkoolitus on vaja läbida neil, kellel on üle 2-aastane C1 või C-kategooria juhiloa staaz, kelle kutsetunnistuse kehtivus on lõppemas või lõppenud ja kes töötavad või soovivad asuda tööle veoautojuhina.

Õppekavarühm vastavalt «Täienduskoolituse standardile» – Transporditeenused. Täiendkoolitusel osaleja peab omama üle 2-aastast C1-, C- või CE-kategooria juhiloa staaži ja kehtivat arstitõendit.

Teil on küsimused? Kirjutage meile!