Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Narva Autom MTÜ.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Narva Autom MTÜ
täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Narva Autom MTÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, majandus- ja kommunikatsiooniministri „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ määrusest ning Narva Autom MTÜ õppekorralduseeskirjast.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.
1.1 Narva Autom MTÜ täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt
täienduskoolituse standardis ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ esitatud nõuetele.

1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

1.4 Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

1) õppekava nimetus;
2) õppekava õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97
(International Standard Classification of Education, UNESCO; 1997);
3) õppekava koostamise alus;
4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise
korral ka sõiduõppe töö osakaal teooriaõppest), sõiduõppe ja iseseisva töö maht;
5) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
6) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
7) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
8) õppe eesmärk;
9) õpiväljundid;
10) õppe sisu (teemad ja alateemad);
11) kasutatavad õppemeetodid;
12) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
13) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid ja väljastavad dokumendid;
14) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
15) õppekava kinnitamise aeg.2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.

2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase
töökogemusega koolitajad.
2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.
2.3 Koolitajad peavad: omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset haridust; vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul; olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine valdkonnas erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi (kuni 29.11.2018); olema viie aasta jooksul osalenud ülikoolis või rakenduskõrgkoolis erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt 26
akadeemilist tundi (alates 30.11.2018).
2.4 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.5 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
3.1 Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Sõiduõppe toimub õppeplatsil ja linnas.
3.2 Narva Autom MTÜ koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
4.1 Koolituse kestel koguvad koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

 

Õppekorralduse alused

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Narva Autom MTÜ (registrikood: 80050532) lähtub täienduskoolituse korraldamisel
kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest
ja dokumentidest.
1.2. Narva Autom MTÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Vabaduse 3, Narva (II korrus).
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse Narva Autom MTÜ veebilehel
aadressil www.narvaautom.ee
1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena või individuaalselt vene keeles.
1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on üks akadeemiline tund (45 minutit).
1.7. Õppetöö toimub hommikuse, päevase või õhtuse grupi vormis.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava.
1.9. Narva Autom MTÜ kinnitab otsusega õppekavad ning muudatused nendes.
1.9.1. Õppekavade koostamise eest vastutab Narva Autom MTÜ juahtuse liige.
1.9.2. Õppekava koosneb erinevatest õppeainetest ning mahtudest, mis tuginevad valdkonna
seadustele. Kui õpilasele ei piisa minimaalne tundide arv, mis on ette nähtud õppekavas, siis
koostatakse individuaalne õppeplaan ehk määratletakse lisa teooria- või sõidutunde.
1.9.3. Õppekava koostamisel kaasatakse erinevaid lektoreid/õpetajaid, kes on kompetentsed
ning valdavad teatud valdkonda.
1.9.4. Õppekava vaadatakse üle ning vajadusel muudetakse, tuginedes õpilaste poolt koolituse
lõpus täidetud tagasiside küsimustikule ning vastavalt muudatustega seadusandluses.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE
2.1. Narva Autom MTÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi,
isikukood, arve maksja ja saaja andmed, telefoni number ning e-posti aadress. Isikuandmeid
töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

.
3. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI
KOMPLEKTEERIMINE
3.1. Koolitusele registreerumine:
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab veebilehel aadressil
(http://www.narvaautom.ee või http://www.tootukassa.ee), e-posti teel ()
või telefoni teel (+372 58249111 või +37235 94 655). Koolitusele on võimalik registreeruda ka
koolituspäeval koolituse toimumise asukohas.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel () või
telefoni teel (+(+372 58249111)
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Nimikirjad
registreeritakse Maanteametis.
3.2.3. Narva Autom MTÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust
edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel
vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel
makstakse koolituse tasu tagasi.

4. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes
on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel koolituspäeva alguses
ning Narva Autom MTÜ suhteid reguleerivas sellekohases lepingus.
4.3. Õppija võetakse Narva Autom MTÜ kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma
koolitustellimuse alusel.
4.4. Tunniplaanid avaldatakse kursuse esimesel päeval veebilehel www.narvaautom.ee. Seal on
ka võimalik tutvuda õppeaine õpetajatega/lektoritega.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD
5.1. Õppija on lõpetanud Narva Autom MTÜ valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi,
arvestuse või eksami. Edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Narva Autom MTÜ tunnistuse.
5.1.1. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud (+/-). Eksamikomisjoni koosseisu määrab
Narva Autom MTÜ. Eksami tulemused kantakse protokolli sisse ning eksamikomisjon kinnitab
tulemused allkirjadega. Mittesooritamise puhul õppijale määratakse uus eksamipäev ning õppijal
tuleb tasuda korduseksami eest vastavalt Narva Autom MTÜ kehtestatud hinnakirjale.
5.2. Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eeldus.
5.2.1. Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on õppekavas sätestatud
õpiväljundite saavutamine.
5.3. Juhi täiendusõppe läbimise tõendamine
5.3.1. Täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt
esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed Maanteeameti liiklusregistris.
5.3.2. Narva Autom MTÜ poolt väljastatud tunnistusi ja tõendeid allkirjastab juhatuse liige. Ning
peab nende üle arvestust. Kõik väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ning sisse
kantud OÜ Kadrioru Autokooli tunnistuste ja tõendite registrisse. Registrisse kanntakse õpilase
andmed, tunnistuse või tõendi number, väljaandmise kuupäev ning õpilase kinnitav allkiri.
5.4. Eksami mitte sooritatud tulemusel järgneb analüüs, vajadusel lisaõpe (teooria või sõit) ning
korduseksam.
5.5. Õpilasele tagasiside andmine
5.5.1. Õpilase ettevalmistuse taseme mitterahuldavate tulemuste korral peab koolitaja andma
õpilasele õppeprotsessi käigus tagasisidet ja konsultatsioone, tagamaks juhile vajalike teadmiste
ja oskuste omandamise.
5.7. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel
või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega firma pangakontole või sularahas.
Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse
toimumisel, õppekavas ettenähtud kursuse pikkuse ajal õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste
korras võib õppemaksu vähendada.
6.2.1 Kursuse toimumisaja ületamisel, õppetöö katkestamisel ja mõne aja pärast
õppetöö uuesti jätkamisel on õpilane kohustatud tasuma õppemaksude hinnavahe ja jätkama uue
õppekavaga, juhul kui selle aja jooksul olid autokoolis muudetud õppekavad ja toimunud
õppemaksu tõus.
6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta
kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste
läbimist jms.
6.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, maksetingimused on määratud lepingus.
6.6. Narva Autom MTÜ ei tagasta raha tasutud koolituse eest, kui õpilane ei saanud tundi tulla
ning ei teavitanud vähemalt 24H enne tunni algust (v.a. erijuhtudel nagu järsk terviseseisundi
halvenemine arsti tervisetõendi ettenäitamisel vms) või kui õpilase seisundi tõttu tundi ei ole
võimalik jätkata (põhjusel alko- või narkojoobe).
6.7. Narva Autom MTÜ tagastab õppe eest tasutud raha, kui koolitus ei toimunud ning
asenduskoolitust ei olnud võimalik pakkuda.
6.8. Narva Autom MTÜs õppetasust vabastamine ei toimu.

7. KOOLITUSEST LOOBUMINE
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada
Narva Autom MTÜ e-kirja teel () või telefonil (+37258 249 111 või +37235
94 655).
7.2. Juhul kui õppija teatab mitteosalemisest vähem kui 1 tööpäev või mingil põhjusel jätab
koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.
7.3. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus
(tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
8.1. Õppijal on õigus:
8.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas
ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
8.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
8.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
8.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
8.1.5. saada koolitusel osalemist kinnitav tõend.
8.1.6. saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav
tunnistus.
8.2. Õppija on kohustatud:
8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele
ja Narva Autom MTÜ töötajate korraldustele;
8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;
8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

9. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONINÕUDED
9.1. Lektorid peavad:
9.1.1. omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset haridust;
9.1.2. omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust
viimase kümne aasta jooksul;
9.1.3. olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine valdkonnas erialasel
täienduskoolitusel.

10. MOOTORSÕIDUKIJUHI ÕPETAJALE ESITATAVAD NÕUDED:
10.1. Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama järgmistele nõuetele:
10.1.1. olema vähemalt 21-aastane;
10.1.2. vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse
tähenduses;
10.1.3. omama kehtivat õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kolm
aastat, välja arvatud AM-kategooria mootorsõiduki juhi õpetaja, kellel peab olema A-kategooria
mootorsõiduki juhtimisõigus;
10.1.4. vastama mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
10.1.5. ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära
ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest käesolev
seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära
võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise
tähtaegu;
10.1.6. ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse
§-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
11.1. Narva Autom MTÜ ja koolitusel õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused
lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada
läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Teil on küsimused? Kirjutage meile!