T-kategooria B-kategooria baasil

MTÜ Narva Autom
T- kategooria mootorsõiduki juhi õppekava B-kategooria baasil õppeained ja
sõiduteemad

Jrk Teooriaõpe Tundide arv Jrk Sõiduõpe Tundide arv
1 Liiklusreeglid ja käitumine
liikluses

ПДД и поведение на дороге
7 Masina käsitsemine
Обращение с трактором
4
2 Masina ehitus
Устройство трактора
6
3 Masina korrashoid,
töökaitse ja ohutustehnika

Эксплуатация и техника
безопасности
3
4 Liiklusohutu
Безопасность движения
4
5 Liikluspsühholoogia
Психология дорожного
движения
2 Sõit liikluses
Движение по дорогам
4
6 Liiklusalased lisanõuded ja
eeskirjad

Дополнительные требования и правила
2 Sõit erioludes
Движение в особых условиях
1
E k s a m 1 E k s a m 1
Teooriaõpet kokku 25 Sõiduõpet kokku 10

 

Liiklusteooria õppetunni kestus on 45 minutit. Lubatud on kasutada ka paaristunde kestusega
kuni 90 minutit.
Ühe õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Vajalikud lisakoolituse teemad ja mahud täpsustab koolitaja pärast vahekontrolli

Необходимые дополнительные темы и их объем уточняет преподаватель после
промежуточной проверки знаний.

ÕPPEAINETE TEMAATILINE PLAAN

I. Teema: Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1.1. Juhi kohustused:
1) üldkohustused;
2) kohustused jalakäija ohutuse tagamisel;
3) jalakäija ja sõitja kohustused;
4) keskkonnakaitsekohustused;
5) eritalituse sõiduki eriõigused;

6) juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral.
1.2. Liiklusreeglite nõuded, liikluskorraldusvahendite tähendus, teeandmise
kohustus ja kiirusepiirangud, teetüüpide iseloomulikud iseärasused ja teetüüpide
kohta kehtivad nõuded.
1.3. Tegurid, mis mõjutavad eri tee- ja ilmaoludes
sõiduki ohutut piki- ja külgvahet ning peatumisteekonda.
1.4. Sõiduki asukoht liikluses:
1) sõidu alustamine ja manöövrid;
2) sõit ristmikel.
1.5. Ohud, mis on tingitud mitmesuguste masinate juhtimise ja liikumise
eripärast, masinate massist, teljekoormusest, mõõtmetest, konstruktsioonist ja
kasutusalast, nende juhtide vaateväljade erinevusest ja masinate
liikumiskiirusest.
1.6. Möödasõit.
1.7. Peatumine ja parkimine.
1.8. Raudteeülesõidukoha ületamine.
1.9. Tulede kasutamine.
1.10. Õppesõit masinaga.
1.11. Masina pukseerimine.
1.12. Nõuded masina tehnoseisundile ja varustusele.

2. Õpetatavate alateemade eesmärk on selgitada õpilasele liiklusreegleid, käitumist
erinevates liiklus- ja ilmastikuoludes.

3. Selle teema läbimisel peab õpilasel olema ülevaade:
1) liiklusreeglitest;
2) juhi tegevusest enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist;
3) juhi kohustustest ning ametiisikute volitustest ja tegevusest.

4. Vajalikud õppevahendid on selgitavad skeemid, õppefilmid ja lüümikud.
II. Teema: Masina ehitus
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:
1.1. Masina mootor:
1) mootori üldehitus;
2) mootoriplokk;
3) väntmehhanism;
4) gaasijaotusmehhanism;
5) toitesüsteem;
6) jahutussüsteem;
7) õlitussüsteem;
8) käivitussüsteem;
9) elektrisüsteem;
10) mootorite rikked.
1.1.1. Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masina mootori
erinevate süsteemide töötamise põhimõtteid.
1.1.2. Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:
1) kirjeldama sisepõlemismootori töötsüklit;
2) selgitama toitesüsteemi tööd;
3) kirjeldama jahutus- ja õlitussüsteemi tööd;
4) analüüsima elektrisüsteemi tööprintsiipe;

5) selgitama mootori valest ekspluatatsioonist tulenevaid rikkeid.
1.1.3. Vajalikud õppevahendid on selgitavad skeemid, detailide lõiked
(soovitavad), õppefilmid jne.
1.2. Masina jõuülekanne, rool, veermik, pidurisüsteem, valgustusseadmed,
elektriseadmestik, tööseadmed ja lisaseadmed:
1) masina jõuülekande ja sidurite põhiosade tööprintsiibid;
2) käigukastide ja sildade ehitus;
3) pea- ja lõppülekanne;
4) masina rooli ja veermiku ehitus;
5) masina juhthoobade kasutamine;
6) pidurisüsteem;
7) pneumosüsteem;
8) hüdraulilise rippsüsteemi üldehitus;
9) hüdropump;
10) jaotur;
11) jõusilinder, õlipaak ja armatuur;
12) riputusseade;
13) lisatööseadmed;
14) elektriseadmete skeem;
15) energiasüsteem;
16) käivitussüsteem;
17) kontrollmõõteriistad;
18) valgustus- ja signaalseadmed;
19) elektrisüsteemide rikked ja nende avastamine.
1.2.1. Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masina jõuülekande,
rooli, pidurisüsteemi, valgustusseadmete, elektriseadmestiku, tööseadmete ja
lisaseadmete erinevate osade töötamise põhimõtteid.
1.2.2. Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:
1) defineerima jõuülekande ja siduri põhiosade tööprintsiipe;
2) visandama käigukasti ja sildade ehitusprintsiibid;
3) selgitama rooli, veermiku, pneumo- ja pidurisüsteemi ehitust ja
tööprintsiipe;
4) kirjeldama juhthoobade kasutamist;
5) selgitama hüdraulilise rippsüsteemi üldehitust ja tööseadmeid;
6) selgitama riputusseadme ja lisatööseadmete ehitust ja tööprintsiipe;
7) kirjeldama valgustusseadmete ja muude elektriseadmete ehitust- ja
tööprintsiipe.
1.2.3. Vajalikud õppevahendid on selgitavad skeemid, maketid, trenažöörid.

III. Teema: Masina korrashoid
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) tehnohooldetööd;
2) mootori koostute kontrollimine;
3) jõuülekande, veermiku ja rooli koostute kontrollimine;
4) kütus, määrdeained, jahutusvedelikud, pidurivedelikud,
konserveerimismäärdeained;
5) masinate kasutamine külmal ajal;
6) masinate hoiustamine.

2. Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masinate korrashoiu
põhimõtteid.

3. Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:
1) kirjeldama masinate korrashoiu süsteemi;
2) kirjeldama masinate sissetöötamise, diagnoosimise ja tehnohoolduse
läbiviimise põhimõtteid ja selle vajadust;
3) kirjeldama kütuse, määrdeainete, pidurivedelike, konserveerimismäärdeainete
ja jahutusvedelike omadusi ja nende kasutamist praktikas;
4) kirjeldama masinate hoiustamise vajalikkust ja selle teostamist, masinate
ekspluatatsiooni erinevates kliimatingimustes.

4. Vajalikud õppevahendid on skeemid, graafikud, instruktsioonid, seadmed ja
vahendid.
IV. Teema: Ohutustehnika, tuleohutus ja töökaitse
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) töötervishoiu, tööohutuse ja tööõiguse alused;
2) ohutustehnika ja tööohutuse nõuded masinate ja põllutööriistadega töötamisel;
3) ohutustehnika ja tööohutuse nõuded kütte- ja määrdeainete,
taimekaitsevahenditega ja elektriseadmetega töötamisel, masina tehnoseisundi
kontrollimine;
4) ohutusnõuded diiselmootori käivitamisel;
5) üldised ohutusnõuded masina agregaadiga liikumisel;
6) masina hooldamise ohutusnõuded;
7) veotööde ohutusnõuded;
8) tuleohutusmeetmed.

2. Õpitavate alateemade eesmärk on selgitada õpilasele tööõiguse ja ohutustehnika
aluseid.
3. Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) kirjeldama ohutusnõudeid masinate ja põllutööriistadega töötamisel;
2) kirjeldama ohutusnõudeid kütte- ja määrdeainete, taimekaitsevahendite
kasutamisel ja elektriseadmetega töötamisel;
3) kirjeldama tuleohutusnõudeid.
4. Vajalikud õppematerjalid on plakatid, videomaterjalid jm.

V. Teema: Liiklusohutus
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) põhieeldused juhi ohutule tegevusele liiklusolukordades;
2) liiklejate vaheline suhtlemine;
3) ohuolukorra ettenägemine;
4) olukorra hindamine;
5) juhi ohutu tegevus liiklusolukordades;
6) sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil;
7) ohuolukorra kiirus;
8) liiklusõnnetused ja kahjustused, juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral;
9) ohutegurid pukseerimisel.

2. Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele teadmised liiklusohutusega
seonduvast.
3. Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) vältima ohutunnetuse riskile minekut;
2) omama oskust hoiduda ohuolukordade tekitamisest ja nendesse sattumist;
3) omama oskust ohuolukorrast võimalikult ohutult väljuda;
4) omama oskust tegutseda liiklusõnnetuse korral.

4. Vajalikud õppevahendid on liiklusõpik, lüümikud, slaidid, videofilmid ja joonised.
VI. Teema: Liikluspsühholoogia
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) üldmõisted ja juhi tegutsemise skeem;
2) inimese psühhofüsioloogilised omadused;
3) tegurid, mis mõjutavad liiklusohutust;
4) erilised isikuomadused (agressiivsus, impulsiivsus, ameti- ja isikupositsiooni
rõhutamine, pingeallikad liikluses, pingeseisundi mõiste ja olemus ning mõju
liiklusohutusele);
5) juhi valmisolek liikluses osalemiseks;
6) sotsiaalsed tegurid ( sh grupisurve);
7) tegutsemisvõimet vähendavad tegurid (väsimus, alkoholi ja narkootiliste
ainete mõju, mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal).

2. Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele üldteadmised liikluspsühholoogiast,
inimese psühhofüsioloogiliste omaduste, liiklusohutust mõjuvate tegurite ja
isikuomaduste kohta.
3. Selle õppeteema läbimisel peab õpilases kujunema:

1) lugupidav hoiak teiste liiklejate ja looduskeskkonna suhtes, oskus hinnata ja
endas arendada liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust,
otsustusvõimet, vastutustunnet);
2) teadmised juhile vajalike võimete kohta;
3) oskus täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.
4. Vajalikud õppevahendid on liiklusõpik, lüümikud, slaidid ja joonised.

VII. Teema: Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) keskkonnakaitse ülesanded ja kohustused;
2) keskkonnakahjulike jäätmete nõuetekohane likvideerimine;
3) liikluskindlustuse süsteem;
4) haldus-, tsiviil- ja kriminaalvastutuse kohaldamine liiklusega seotud
rikkumistes;
5) sõidukite registreerimise kord;
6) nõuded suur- ja/või raskeveose kohta.

2. Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada neid õigusakte, mis määravad
juhi ohte ennetava ja keskkonda säästva hoiaku.
3.Vajalikud õppevahendid on lisanõudeid selgitavad õigusaktid ja nende kommentaarid.
VIII. Teema: Juhi õppesõit
1. Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1.1. Masina käsitsemine:
1) ohutustehnika masinate käivitamisel ja sõitmisel; erinevate masinamarkide
juhtimishoobade tutvustamine ja mootori käivitamine;
2) põhilised juhtimisvõtted;
3) masinaga manööverdamine erinevate käikude kasutamisel;
4) sõit haagise või agregaadi juurde, haakimine ning sõit haakeseadmetega.
1.2. Sõit liikluses:
1) sõit liiklusvoos;
2) ristmike ületamine;

3) sõit ühesuunalisel teel;
4) peatumine ja parkimine;
5) möödasõit ja tagasipööre;
6) vähekaitstud liiklejad.
1.3. Sõit erioludes:
1) sõit udus, vihmas ja lumesajus;
2) sõit pimedaajal;
3) sõit libedal teel.

2. Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi
masinate käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.
3. Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:
1) kirjeldama ohutustehnika nõudeid masinate käivitamisel ja sõitmisel, tundma
juhtimishoobasid ja käivitama masinaid;
2) juhtima masinaid ohutult;
3) masinaga manööverdama;
4) haakima haagiseid või agregaate ja nendega sõitma.
4. Vajalikud õppevahendid on erinevad masinad, haagised ja haakeseadmed.

Koolitajad

Valeriy Plotnikov, kategooria A, B, C, CE, D, DE, T õpetaja tunnistus ÕT004995, kehtib kuni 26.05.2025
Aleksand Anissimov, kategooria B, C, CE, D, DE, T õpetaja tunnistus ÕT005373, kehtib kuni 03.03.2027
Gennadi Tšõgankov, kategooria B õpetaja tunnistus ÕT004830, kehtib kuni 20.12.2023
Ruslan Sergeev, kategooria B, BE, C, CE, D, DE õpetaja tunnistus ÕT005122, kehtib kuni 17.03.2026
Vadim Laknovski, kategooria A, B, C, CE, D, DE õpetaja tunnistus ÕT005334, kehtib kuni 04.01.2027

Tunniplaan
Teooria tunnid toimuvad kontaktõppes klassis või veebipõhiselt zoomi
kaudu reaalses ajas. Sõidutunnid sõiduplatsi kokkuleppel sõiduõpetajaga

Koolituse läbiviimise koht ja aadress
Vabaduse 3, Narva, sõiduplatsil Joala 40, Narva

Hind

950 €

Juhtimisõigust saab taotleda alates 18 eluaastast. Alates 15 eluaastast piiratud juhtimisõigus. Kooli õppima võib tulla juba pool aastat enne vanusemäära täitumist. T-kategooria mootorsõidukit ja masinrongi, mille täismass ei ületa 8000 kilogrammi, võib juhtida ka isik, kellel on B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Enne kursust tuleb perearstilt küsida ka T-kategooria sõiduki juhtimist lubav tervisetõend. T-kategooria õpe toimub vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määrusele nr.57 Koolituskursus (näita õppekava) sisaldab 51 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 11 sõidutunnist (sõidutunni pikkus 45 min).

T-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi juhtimisõiguse saamiseks peab isik, kellel on C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, sooritama üksnes sõidueksami.

Teooriakursus ja sõiduõpe lõppeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus, millega koolituse lõpetanu saab minna ARK-i eksameid sooritama.

Teil on küsimused? Kirjutage meile!

MTÜ Narva Autom

Vabaduse 3, Narva 20303

Tel. +3723594655, +37258249111
E-mail:

Arve: EE831010220281402226 SEB

15 + 14 =