Обучение на С-категорию

MTÜ Narva Autom
C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

– Teooriaõpe ja sõiduõpe toimuvad vastavalt tabelis toodud numeratsiooni järjestusele. Teooriaõppe teemad on nummerdatud paaritute arvudega ja neile järgnevate sõiduõppe kordade teemad paarisarvudega.

Уроки теории и вождения проводятся в последовательности, соответствующей нумерации таблицы.

– Sõltuvalt õppe korraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest võib vajaduse korral muuta teemade käsitlemise järjestust.

В зависимости от организации обучения, методики и условий преподавания, в необходимых случаях последовательность тем может быть изменена.

2. ÕPPEAINETE ÕPPEKAVA: TEOORIAÕPE

 

2.1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
(1) Liiklusreeglite õppe eesmärk on:
1) süvendada liiklusreeglite tundmist, kindlustamaks lugupidavat hoiakut teiste liiklejate ning looduskeskkonna suhtes;
2) taotleda ohutu liiklemise põhimõtete omaksvõttu;
3) arendada riskiteadlikkust;
4) arendada objektiivse enesehinnangu võimet.
(2) Vajalikud õppevahendid on liiklusõpik, liiklusseadus, liiklusmärgid, ring- jm ristmike ning teelõikude joonised, reguleerija ja fooride maketid. Jooniseid ja makette võivad asendada slaidid, lüümikud või videofilmid.
2.1.1. Mõisted
2.1.2. Liikluskorraldus
2.1.3. Juhi märguanded
2.1.4. Sõiduki paiknemine
2.1.5. Teeandmiskohustus
2.1.6. Möödasõit ja vastusõitvad sõidukid
2.1.7. Sõidukiirus
2.1.8. Peatumine ja parkimine
2.1.9. Erilist tähelepanu nõudvad olukorrad
2.1.10. Vähekaitstud liiklejad
2.1.11. Liiklus ristumisel raudtee või trammiteega
2.1.12. Valgustusseadmete kasutamine
2.1.13. Mootorsõiduki pukseerimine
2.1.14. Autorongiga sõitmine
2.1.15. Liiklus õuealal
2.1.16. Liiklus kiirteel
2.1.17. Liiklus muutsuunaliiklusega teel
2.1.18. Sõit tunnelis
2.1.19. Sõit jääteel
2.1.20. Sõit sadamates
2.1.21. Piiripunktide läbimine
2.2. Sõiduki tundmine
2.2.1. Sõidukite liigitus
2.2.2. Sõiduki seadmete ja süsteemide otstarve, kontrollimine, hooldus ja tehnoseisund
Sõiduki osad:
(1) Mootor
(2) Toitesüsteem
(3) Elektriseadmed
(4) Jõuülekanne
(5) Rool
(6) Pidurid
(7) Rattad
2.2.3. Sõiduki sõidutehnilised omadused
2.2.4. Sõiduki erivarustus
2.2.5. Sõiduki veos
2.2.6. Sõiduki registreerimine
2.2.7. Säästlik sõit
2.2.8. Sõiduki mõju keskkonnale
2.2.9. Ohutusnõuded traktori ja liikurmasinaga liiklemisel
2.2.10. Ülegabariidiliste masinate ja haakeriistade tähistamise nõuded ja täiendavad teadmised ning kohustused teedel liikumisel
2.2.11. Ohutus- ja keskkonnakaitsenõuded traktoritega liiklemisel ja nende hooldamisel
2.3. Liiklusohutus
2.3.1. Ohuolukorra ettenägemine
2.3.2. Olukorra hindamine
2.3.3. Liiklusõnnetused ja kahjustused
2.3.4. Liiklusreeglid ja eetikanõuded2.3.5. Ohutegurid pukseerimisel ja autorongiga sõitmisel
2.3.6. Autojuhi töö- ja puhkeaeg
2.4. Liikluspsühholoogia
2.4.1. Üldmõisted ja juhi tegutsemise skeem
2.4.2. Inimese psühhofüsioloogilised omadused
2.4.3. Tegurid, mis mõjutavad liiklusohutust
2.4.4. Erilised isikuomadused
2.4.5. Juhi valmisolek liikluses osalemiseks
2.4.6. Sotsiaalsed tegurid
2.4.7. Tegutsemisvõimet vähendavad tegurid
2.5. Liiklusalased lisanõuded ja –eeskirjad
2.5.1. Vajalikud õppevahendid on lisanõudeid selgitavad seadused, määrused, eeskirjad ja
nende kommentaarid.
2.5.2. Koolituse käigus peab õpilasele selgitama neid õigusakte, mis määravad juhi ohte
ennetava ja keskkonda säästva hoiaku.
2.5.3. Pärast koolitust peab õpilane teadma:
1) õppesõidu kohta kehtestatud nõudeid;
2) eritalituse sõiduki tunnuseid ja nende sõidukite erimärguannetest (sinise, punase ja kollase vilkuriga) tulenevaid kohustusi teistele liiklejatele;
3) jalgratturile ja mopeedijuhile kehtestatud nõudeid;
4) loomveoki, looma ja käsikäruga liiklejale kehtestatud nõudeid;
5) kuidas peab juht tegutsema liiklusõnnetuse korral;
6) liiklusseadusest ja liiklusseadusest tulenevaid liiklejate kohustusi ja õigusi;
7) milline on liikluskindlustuse süsteem ja kuidas sõlmitakse kindlustuslepinguid;
8) haldus-, tsiviil- ja kriminaalvastutusele võtmise korda liiklusega seotud osas;
9) sõiduki registreerimise korda;
10) tehnoülevaatusel sõiduki kohta esitatavaid nõudeid;
11) nõuded mootorsõiduki (autorongi) tehnoseisundi ja varustuse kohta;
12) nõudeid sõiduki, veose ja sõitjate kohta;
13) nõudeid suur- ja/või raskeveose veol;
14) nõudeid sõiduki ja juhi suhtes, kui sõidetakse välismaale;
15) autojuhi kutsekoolituse üldisi aluseid.

3. ÕPPEAINETE ÕPPEKAVA:
SÕIDUÕPE

 

3.1. Sõiduki käsitsemine
3.1.1. Sõiduki seadmete otstarve ja hooldus
3.1.2. Sõiduki ohutuse kontroll
3.2. Sõit õppeplatsil
3.2.1. Sõiduasend
3.2.2. Sõiduki käivitamine, sõidu alustamine, slaalom, peatumine
3.2.3. Juhtimine
3.2.4. Tagurdamine
3.2.5. Manööverdamine kallakul
3.2.6. Sõiduki käiguvahetus
3.2.7. Sõiduki pidurdamine
3.2.8. Tagasipööre
3.2.9. Parkimine
3.2.10. Tähelepanu jaotamine
3.2.11. Haagise ühendamine vedukiga
3.3. Vahekontroll
3.3.1. Vahekontroll peab näitama, kas õpilane on omandanud õppeväljakul kõik õppekavas
olevad sõiduvõtted.
3.3.2. Vahekontrolli edukalt sooritanud õpilane saab jätkata sõitu liikluses.
3.4. Sõit teel
3.4.1. Sõidu alustamine
3.4.2. Sõiduki paiknemine teel3.4.3. Sõidukiiruse valik
3.4.4. Vastusõitvad sõidukid
3.4.5. Sõit liiklusvoos
3.4.6. Ristmike ületamine
3.4.7. Sõit ühesuunalisel teel
3.4.8. Vöötrada ja jalgrattatee
3.4.9. Tagasipöörde sooritamine
3.4.10. Peatumine ja parkimine
3.4.11. Möödasõit teel liikuvast või seisvast sõidukist
3.4.12. Sõitmine maanteel ja kiirteel
3.4.13. Raudtee ja trammitee
3.4.14. Sõit teetööde korral
3.4.15. Vähekaitstud liiklejad
3.4.16. Eriolukorrad liikluses
3.4.17. Juhi tähelepanuvõime ja riskiteadlikkus osalemisel liikluses
3.5. Sõit erioludes
3.5.1. Juhi tegutsemine sõidul rasketes ilmastikuoludes
3.5.2. Sõit pimeda ajal
3.5.3. Sõit libedal teel

Teil on küsimused? Kirjutage meile!

MTÜ Narva Autom

Vabaduse 3, Narva 20303

Tel. +3723594655, +37258249111
E-mail:

Arve: EE831010220281402226 SEB

14 + 3 =